08 sept.

Investiții în retehnologizare IMM prin finantari nerambursabileMinisterul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat perioada în care firmele românești din industria alimentară, construcții, materiale de construcții și alte sectoare vor putea să se înscrie pentru noi granturi IMM de câte 50.000-500.000 de euro, în cadrul Acțiunii 4.1.1-POC Bis, o extensie a schemei 4.1.1-POC – investiții.

Pentru a afla mai multe detalii completeaza formularul de aici.

Compania ta poate obține maxim de 5 ori cifra de afaceri aferentă 2021.

50000 €   (Minimum )               500000 € (  Maximum)
                                                                

Domenii eligibile

 • a) industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.
 • b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții. Buget alocat: 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat.

Conditii Eligibilitate:
IMM-uri/microîntreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Societatea a înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare
  în anul 2021.
 • Societatea este infiintata până la data de 31.12.2020 inclusiv.
 • Societatea nu se află în dificultate la data de 31 decembrie 2021.
 • Societatea se angajeaza să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de
  minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.
 • Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde (conform anexei 1
  din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021) – solicitanții au obligatia să
  depună la cererea de finanțare analiza de mediu (DNSH).
 • Minim 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului
  prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii
  IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului.

Calendarul complet pentru 4.1.1-POC Bis:

 • Transmitere la Consiliul Concurenței a schemelor de ajutor de stat: 26/07/2022,
 • Publicare ghid in consultare publică: 11/08/2022,
 • Perioada de consultare publică    11/08/2022 – 21/08/2022,
 • Ghid final publicat: 31/08/2022,
 • Definire cerințe Apel (Definitivare analiză de business, dezvoltare platformă, testare împreună cu STS): 26/07/2022 – 14/09/2022,
 • Lansare apel: 20/09/2022,
 • Apel deschis pentru depunere proiecte: 20/09/2022-26/09/2022,
 • Verificare eligibilitate/ încadrare in IMM/evaluare: 27/09 – 29/11/2022,
 • Semnare contracte finanțare: 30/09/2022-31/12/2022.

Granturile IMM 4.1.1-POC Bis: Cheltuieli eligibile

Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării vor putea utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiții inițiale;

b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:

 • 1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • 2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • 3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
 • 4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;

c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare și numai în măsura în care fac parte dintr-o investiție pentru producția de bunuri.

Share this